ZUGIL Spółka Akcyjna

ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń

NIP: PL-832-00-03-234 | REGON: 730016361
Numer rejestrowy BDO: 000016794
KRS: 0000132844 Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy (opłacony w całości):
73 809 120,00 zł

Kontakt dla akcjonariuszy

akcjonariusze@zugil.com.pl

Statut Spółki


Zarząd

Sebastian Kliciński

Jerzy Jokiel


Ogłoszenia wymagane prawem i statutem