ZUGIL S.A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych wraz z pilotażową linią technologiczną w firmie Zugil S.A”

– Wartość projektu: 11 845 229,68 PLN zł

– Wkład Funduszy Europejskich: 6 251 096,69 PLN  zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi. Prace B+R będą dotyczyły procesów spawania łatwo, średnio i trudnospawalnych stali w tym drobnoziarnistych i typu HARDOX.

Opracowanie i demonstracja technologii przyczynią się do rozwiązania w sposób systematyczny problemu technologicznego w branży konstrukcji stalowych, związanego z poprawą jakości i wytrzymałości wytwarzanych konstrukcji spawanych dzięki minimalizacji efektu spawalniczego oddziaływania termicznego.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, dzięki którym nastąpi:

1. Zmniejszenie końcowych odkształceń konstrukcji spawanych.

2. Zwiększenie wytrzymałości złączy w konstrukcjach spawanych.

3. Zmniejszenie materiałochłonności procesu wytwarzania konstrukcji spawanych.

4. Obniżenie czasów operacyjnych technologii wytwarzania konstrukcji spawanych

Zakres prac

Na etapie badań przemysłowych nastąpi wyznaczenie optymalnych parametrów spawania oraz geometrii złącz hybrydowych umożliwiających uzyskiwanie wysokowytrzymałych konstrukcji z minimalizacją odkształceń spawalniczych oraz zużycia materiałów dodatkowych. Opracowany zostanie projekt linii pilotażowej, na której możliwa będzie implementacja innowacyjnej technologii. Dodatkowo zostaną uzyskane informacje o wpływie procesów oczyszczania powierzchni (śrutowania), cięcia termicznego (plazmowego i laserowego) i ich parametrów na jakość powierzchni i szczeliny cięcia, o wielkości i rozkładzie odkształceń w wyniku procesu cięcia dla różnych grubości blach i grup materiałowych oraz wpływie procesu nagniatania wibracyjnego na parametry warstwy wierzchniej.

Głównym zagadnieniem technologicznym jest opracowanie sposobu zmniejszenia poziomu naprężeń rozciągających w blachach po procesie cięcia termicznego, szczególnie w obszarze ich krawędzi oraz ich wpływie na zmniejszenie odkształceń prefabrykowanych elementów.

Na etapie eksperymentalnych prac rozwojowych zostaną uzyskane złącza spawane o optymalnych z punktu widzenia przyszłej eksploatacji cechach wytrzymałościowych i geometrycznych. Dodatkowym rezultatem będzie pełna systematyzacja/uszeregowanie złączy wykonanych różnymi parametrami o poszczególnych cechach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych. Zostanie skonfigurowana linia przygotowania elementów do spawania, realizacji procesów cięcia i spawania oraz zabiegów dodatkowych, dzięki której można będzie otrzymać wyroby o minimalnym poziomie odkształceń (wskutek niewielkiego poziomu naprężeń spawalniczych), o wysokiej jakości i poziomie wytrzymałości statycznej oraz dynamicznej.