ZUGIL S.A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych wraz z pilotażową linią technologiczną w firmie Zugil S.A”

– Wartość projektu: 11 845 229,68 PLN zł

– Wkład Funduszy Europejskich: 6 251 096,69 PLN  zł

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi. Prace B+R będą dotyczyły procesów spawania łatwo, średnio i trudnospawalnych stali w tym drobnoziarnistych i typu HARDOX.

Opracowanie i demonstracja technologii przyczynią się do rozwiązania w sposób systematyczny problemu technologicznego w branży konstrukcji stalowych, związanego z poprawą jakości i wytrzymałości wytwarzanych konstrukcji spawanych dzięki minimalizacji efektu spawalniczego oddziaływania termicznego.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, dzięki którym nastąpi:

1. Zmniejszenie końcowych odkształceń konstrukcji spawanych.

2. Zwiększenie wytrzymałości złączy w konstrukcjach spawanych.

3. Zmniejszenie materiałochłonności procesu wytwarzania konstrukcji spawanych.

4. Obniżenie czasów operacyjnych technologii wytwarzania konstrukcji spawanych

 

Zakres prac:

Na etapie badań przemysłowych nastąpi wyznaczenie optymalnych parametrów spawania oraz geometrii złącz hybrydowych umożliwiających uzyskiwanie wysokowytrzymałych konstrukcji z minimalizacją odkształceń spawalniczych oraz zużycia materiałów dodatkowych. Opracowany zostanie projekt linii pilotażowej, na której możliwa będzie implementacja innowacyjnej technologii. Dodatkowo zostaną uzyskane informacje o wpływie procesów oczyszczania powierzchni (śrutowania), cięcia termicznego (plazmowego i laserowego) i ich parametrów na jakość powierzchni i szczeliny cięcia, o wielkości i rozkładzie odkształceń w wyniku procesu cięcia dla różnych grubości blach i grup materiałowych oraz wpływie procesu nagniatania wibracyjnego na parametry warstwy wierzchniej.

Głównym zagadnieniem technologicznym jest opracowanie sposobu zmniejszenia poziomu naprężeń rozciągających w blachach po procesie cięcia termicznego, szczególnie w obszarze ich krawędzi oraz ich wpływie na zmniejszenie odkształceń prefabrykowanych elementów.

Na etapie eksperymentalnych prac rozwojowych zostaną uzyskane złącza spawane o optymalnych z punktu widzenia przyszłej eksploatacji cechach wytrzymałościowych i geometrycznych. Dodatkowym rezultatem będzie pełna systematyzacja/uszeregowanie złączy wykonanych różnymi parametrami o poszczególnych cechach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych. Zostanie skonfigurowana linia przygotowania elementów do spawania, realizacji procesów cięcia i spawania oraz zabiegów dodatkowych, dzięki której można będzie otrzymać wyroby o minimalnym poziomie odkształceń (wskutek niewielkiego poziomu naprężeń spawalniczych), o wysokiej jakości i poziomie wytrzymałości statycznej oraz dynamicznej.