KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACJI

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka ZUGIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu  wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132844, NIP: 8320003234, REGON: 730016361, o kapitale zakładowym 73.809.120,00 zł,, dane kontaktowe: ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń, adres e-mail:

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:  

 1. na podstawie 221 § 1 pkt 4-6 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach niezbędnych do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnie zawarcia umowy o pracę oraz na podstawie art. 221 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

– w zakresie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa; 

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie pozostałych danych osobowych oraz w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:  

 1. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A.) lub kurierzy, w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji;
 2. hostingodawca poczty e-mail administratora (informatyka@zugil.com.pl);
 3. podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego. 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:  

 1. do zakończenia procesu rekrutacyjnego; albo
 2. w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych zawartych w złożonych przez Pana/Panią dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych, przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora – Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu czasu, na jaki powyższa zgoda została wyrażona lub do czasu jej wycofania; albo
 3. w zakresie danych osobowych istotnych z punktu widzenia dochodzenia lub obrony roszczeń, co do których przepisy prawa nie przewidują obowiązku ich przechowywania przez określony okres czasu – do przedawnienia potencjalnych roszczeń, co do zasady nie dłużej niż 3 lata, do końca roku kalendarzowego.
 4.  

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.  

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych powyżej. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 w zw. z art. 221 § 2 ustawy – Kodeks pracy, ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji. 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej (w tym zlecenia): 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka ZUGIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu  wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132844, NIP: 8320003234, REGON: 730016361, o kapitale zakładowym 73.809.120,00 zł,, dane kontaktowe: ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń, adres e-mail:

 

Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Jeżeli wskutek współpracy Spółka zmuszona będzie do przetwarzania Pani/Pana wrażliwych danych, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne    dla wykonania ciążących obowiązków oraz praw wynikających    z prawa pracy, takich jak dokumentacja obowiązków  z zakresu BHP itp. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi sprawowania opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:  

 1. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A.) lub kurierzy, w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji;
 2. hostingodawca poczty e-mail administratora (informatyka@zugil.com.pl);
 3. podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego. 

 

Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych- tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych wskazanych w poszczególnych przepisach prawa, a jeśli nie zawieraj one szczególnych regulacji w tym zakresie przez co najmniej 6 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych powyżej.  

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW I INNYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO PRAWNYCH 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej (w tym zlecenia): 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka ZUGIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu  wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132844, NIP: 8320003234, REGON: 730016361, o kapitale zakładowym 73.809.120,00 zł,, dane kontaktowe: ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń, adres e-mail:

 

Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Jeżeli wskutek współpracy Spółka zmuszona będzie do przetwarzania Pani/Pana wrażliwych danych, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne    dla wykonania ciążących obowiązków oraz praw wynikających    z prawa pracy, takich jak dokumentacja obowiązków  z zakresu BHP itp. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi sprawowania opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:  

 1. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A.) lub kurierzy, w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji;
 2. hostingodawca poczty e-mail administratora (informatyka@zugil.com.pl);
 3. podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego. 

 

Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych- tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych wskazanych w poszczególnych przepisach prawa, a jeśli nie zawieraj one szczególnych regulacji w tym zakresie przez co najmniej 6 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych powyżej.  

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w związku z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka ZUGIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132844, NIP: 8320003234, REGON: 730016361, o kapitale zakładowym 73.809.120,00 zł,, dane kontaktowe: ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń, adres e-mail:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków administratora wynikających ze stosunku pracy.

 1. w celu zawarcia i realizacji stosunku pracy oraz wykonywania przez ZUGIL S.A. praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
 2. w celu realizacji przez ZUGIL S.A. uzasadnionych interesów w postaci:
 3. a) zapewnienia bezpieczeństwa nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring),
 4. b) zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, oceny pracownika, założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych, organizacji szkoleń (także przez podmioty zewnętrzne), organizacji delegacji,
 5. c) organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub osób bliskich (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, karta sportowa)
 6. d) dochodzenie i rozpatrywanie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartego stosunku pracy

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 • 6 ust. 1 lit.c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. przekazywanie danych do ZUS i Urzędu Skarbowego)
 • 9 ust. 2 lit.b) RODO: przetwarzanie danych szczególnych (m.in. dotyczących zdrowia) jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy lub uniemożliwieniem ZUGIL S.A. jako pracodawcy realizacji określonych wymogów prawnych.  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi sprawowania opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:  

 1. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A.) lub kurierzy, w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji;
 2. hostingodawca poczty e-mail administratora (informatyka@zugil.com.pl);
 3. podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego. 

 

Dane osobowe pracowników będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, a także przez okres archiwizacji, który dla poszczególnych dokumentów wynosi

 1. a) 50 lat / 10 lat od dnia zakończenia zatrudnienia – akta osobowe pracowników oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym dokumentacja, na podstawie której następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, jak np.: listy płac, karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu. Termin 50 lat dotyczy osób zatrudnionych w IBE przed dniem 31 grudnia 2018 r., natomiast termin 10 lat stosuje się do osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r., chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 2. b) 10 lat od zakończenia zatrudnienia – dokumentacja powypadkowa i protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 3. c) 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – dokumentacja związana z realizacją obowiązków podatkowych;
 4. d) 5 lat od końca od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie – dokumentacja związana z realizacją obowiązków księgowo-rachunkowych;
 5. e) 3 lata od ostatniego potrącenia – dokumentacja w zakresie obowiązków pracodawcy w związku z egzekucją z wynagrodzenia wynikającą z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych;
 6. f) maksymalnie przez 3 miesiące – nagrania z monitoringu wizyjnego. W przypadku, w którym nagranie obrazu lub inne informacje pozyskane w wyniku stosowania monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, dane te będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 12 miesięcy, a po wszczęciu postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
 7. g) dane przetwarzane w celu rozpatrywania i dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez okres zatrudnienia i okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z zatrudnieniem, powiększony o dodatkowe 12 miesięcy, na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i ewentualnych problemów z doręczeniem, a w przypadku toczącego się postępowania sądowego – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia;
 8. h) w zakresie danych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem ZFŚS – przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, przez okres dochodzenia praw i roszczeń, po tym czasie dane będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa;
 9. i) dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody lub ustania przyczyn uzasadniających przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody.
 10. j) w zakresie danych osobowych istotnych z punktu widzenia dochodzenia lub obrony roszczeń, co do których przepisy prawa nie przewidują obowiązku ich przechowywania przez określony okres czasu – do przedawnienia potencjalnych roszczeń, co do zasady nie dłużej niż 3 lata, do końca roku kalendarzowego.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych powyżej.  

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW MARKETINGOWYCH 

Jeśli wyraził Pan/Pani zgodą na przetwarzania danych, a także na przesyłanie przez ZUGIL S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka ZUGIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu  wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132844, NIP: 8320003234, REGON: 730016361, o kapitale zakładowym 73.809.120,00 zł,, dane kontaktowe: ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń, adres e-mail:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu promowania usług i towarów ZUGIL S.A., w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez ZUGIL S.a.  innych wydarzeń zorganizowanych przez ZUGIL S.A. w związku przedmiotem  działalności(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO),.

Podanie danych jest dobrowolne.

Pana /Pani dane będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż do cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingowym.

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi sprawowania opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:  

 1. realizując przesyłki na zlecenie operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A.) lub kurierzy, w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji;
 2. hostingodawca poczty e-mail administratora (informatyka@zugil.com.pl);
 3. podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego. 

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych powyżej.  

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych powyżej. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.