REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI (WIFI) UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ ZUGIL S.A.

Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z darmowej usługi bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi) – dalej zwanej „Usługą” – udostępnionej przez ZUGIL S.A. z siedzibą w Wieluniu  wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132844, NIP: 8320003234, REGON: 730016361, o kapitale zakładowym 73.809.120,00 zł  (zwana dalej „Spółką”)– na terenie strefy jej zasięgu tj. w siedzibie Spółki: ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń:

 1. Właścicielem, administratorem i dostawcą Sieci jest Spółka, która ponosi opłaty związane z jej eksploatacją. Sieć WiFi to sieć komputerowa służąca do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu w strefie zasięgu ww. sieci.
 2. Usługa jest wolna od opła i nie jest usługą o charakterze komercyjnym.
 3. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna, będąca gościem Spółki – dalej zwana „Użytkownikiem”, przy wykorzystaniu własnego urządzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu się do Usług- hotspot wifi o SSID: „zugil_guest”.
 4. Zalogowanie się do Sieci WiFi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika w całości.
 5. Użytkownik może korzystać z sieci WiFi na swoim urządzeniu przenośnym, podłączonym do Sieci WiFi (np. telefonie komórkowym, tablecie, laptopie, itp.). Korzystanie z usługi WiFi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej dostępnej w ZUGIL SA. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność urządzeń z usługą WiFi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g.
 6. Usługa WiFi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
 7. Zapisy dotyczące ruchu w sieci przy wykorzystaniu usługi WiFi są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób oraz przeglądanych treści, które naruszyły ustalenia niniejszego Regulaminu. Spółka ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub dla celów niezbędnych do zarządzania siecią WiFi.
 8. ZUGIL SA nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności Usługi WiFi. Usługa WiFi może być czasowo niedostępna, a na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego Użytkownika.
 9. Spółka oraz osoby i podmioty działające w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Usługi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie także za:
  • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
  • szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez podmioty trzecie, szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jak również za uszkodzenia urządzeń lub oprogramowania, utratę lub ujawnienie danych w związku z korzystaniem z Usługi oraz wszelkie inne szkody powstałe, w związku z korzystaniem z Usługi,
  • za warunki techniczne panujące w sieci oraz opóźnienia w strefie Internetowej,
  • czasowy brak dostępu do Usługi oraz obniżenie przepustowości łącza.
 10. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych i aplikacji internetowych.
 11. Spółka nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w żadnym zakresie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak kompatybilności urządzeń Użytkowników z infrastrukturą punktu dostępowego.
 12. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:
  • wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem,
  • nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika,
  • nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą,
  • nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU,
  • nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików i treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci,
  • nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.
 13. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ZUGIL S.A. zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Sieci Użytkownikom oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.
 14. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:
  • usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
  • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
  • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  • korzystania z aplikacji P2P,
  • dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
  • uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
  • innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.
 15. Zabronione jest w szczególności:
  • usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów ZUGIL SA, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, itp.),
  • udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), a także treści zabronionych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj. m.in. treści rasistowskich, faszystowskich, pedofilskich, pornograficznych, itp.,
  • korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent’y,
  • dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli, itp. urządzeń.
  • uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć,
  • przesyłanie i udostępnianie treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  • przesyłanie i udostępnianie treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, h) masowe rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. SPAM),
  • rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  • odsprzedawanie dostępu do Internetu,
  • permanentne obciążanie w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP, itp.
  • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym, m) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do Sieci WiFi, m) podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów, o) przesyłanie wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania,
  • wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci, zasobów ZUGIL SA lub sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.
 16. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za wszelkie treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Spółka nie odpowiada również za działanie pobranego z Sieci oprogramowania ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu.
 17. ZUGIL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem sieci. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo swoich danych, w tym przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest posiadać oprogramowanie antywirusowe lub firewall’a.
 18. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia punktu dostępowego, problemów technicznych, prac konserwacyjnych czy zdarzeń losowych.
 19. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
 20. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę ZUGIL S.A.
 22. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi WiFi należy zgłaszać do administratora sieci ZUGIL SA na adres: informatyka@zugil.com.pl.
 23. W wyniku skorzystania przez Użytkownika z Usługi, Spółka uzyskuje dostęp do danych niezbędnych do logowania, danych o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie w postaci numeru MAC, danych o aktywności internetowej, tj. m.in. przeglądanych stronach www, daty i godziny połączenia się z WIFI oraz czasu trwania sesji.
 24. W związku z korzystaniem z Usługi WI-FI dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Spełniając zatem obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) Spółka informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ZUGIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu  wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132844, NIP: 8320003234, REGON: 730016361, o kapitale zakładowym 73.809.120,00 zł,, dane kontaktowe: ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń, adres e-mail: odo@zugil.com.pl.
  • Pozyskane od Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi, a w uzasadnionych przypadkach mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest:
   1. art. 6 ust. lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) (dalej: RODO), tj. niezbędność ich przetwarzania w celu świadczenia Usługi.
   2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
  • Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  • Podanie przez Użytkownika danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z Usługi.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 8 godzin po zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w którym niezbędne będzie ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami zgromadzone dane będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.